2.پلوس

 

همانگونه که در شکل زیر مشخص شده پولوس یا همان axel shaft شامل قطعات زیر میشود.(میل پولوس،سه شاخه پولوس،گردگیر پولوس،کله پولوس ،کاسه پولوس و بست نکه دارنده) وظیفه این قطعه انتقال نیرو از گیربکس به چرخها میشود . میزان خرابی در خودروهای محرک جلو از محرک عقب بیشتر است و عمده خرابی پولوس ها به دلیل پارگی گردگیر میباشد. بیشترین موارد خرابی پولوس مربوط به سه شاخه پولوس و کاسه پولوس می باشد که از ذلایل خرابی ان میتوان به گاز دادن زیاد خودرو در زمان پیچیدن فرمان از حالت سکون به حرکت  است .از علایم خرابی پولوس شنیدن صدای تق تق در سر پیچ ها یا لرزش خودرو در هنگام گاز دادن اشاره کرد. 

polos